Nákupný košík ( 0,00 € )

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

 

Predávajúci:

Internetový obchod krivjansky.sk vedený pod hlavičkou FALCONRY s. r. o., Tomáš Krivjanský, konateľ, IČO: 47 943 165, DIČ: 2024149534, Osuského 34, 851 03 Bratislava (ďalej len „predávajúci“)

 

Kupujúci:

Registrovaný užívateľ (fyzická alebo právnická osoba) v internetovom obchode https://eshop.krivjansky.sk/, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke predávajúceho.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú základné ustanovenia o podmienkach predaja a dodaní tovaru, výkonu služby medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú na všetky ponuky, objednávky a dodávky uskutočnené predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom distribučných ciest, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté alebo potvrdené iné podmienky. Obchodné podmienky, ktoré by si kupujúci stanovil alebo nárokoval inak, ako je nižšie uvedené alebo dopredu dohodnuté či potvrdené, nie sú pre predávajúceho záväzné.

 

2. Objednávanie tovaru

Zákazník si môže tovar objednať osobne, telefonicky, písomnou formou (objednávka zaslaná poštou alebo e-mailom) alebo prostredníctvom virtuálnej predajne. Potvrdenie objednávky zaslanej poštou sa vykonáva len na základe žiadosti o potvrdenie uvedenej v objednávke.

Objednávka musí okrem názvu tovaru a množstva obsahovať tieto údaje:

Meno kupujúceho

Adresa

e-mail

telefónne číslo

 

Objednávky prostredníctvom virtuálneho obchodu:

- Objednávka vzniká na základe potvrdenia objednávky vo virtuálnej predajni https://eshop.krivjansky.sk/.

- Objednávky uskutočnené prostredníctvom virtuálnej predajne sú rovnocenné s objednávkami uskutočnenými iným spôsobom a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho.

- Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávacom formulári. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávacom formulári pravdivé a presné údaje.

- Po zaslaní objednávky systém automaticky odosiela na e-mail potvrdenie o prijatí objednávky.

 

3. Cena, spôsob platby

Ceny uvedené v internetovom obchode eshop.krivjansky.sk sú platné v čase objednania tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke https://eshop.krivjansky.sk/. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky.

Za tovar objednaný v internetovom obchode https://eshop.krivjansky.sk/ je možné zaplatiť:

- platobnými kartami VISA, VISA Elektron, MasterCard, MasterCard Elektronic, VPAY, MAESTRO, Diner Club International / DISCOVER.

- priamym vkladom alebo prevodom na účet ak je možné. Po pripísaní vloženej sumy na účet predávajúceho, Vám bude objednaný tovar odoslaný na Vašu adresu. Dokladom o vklade na účet alebo prevode na účet je výpis z účtu kupujúceho alebo ústrižok poštovej poukážky.

- v hotovosti – pri preberaní tovaru osobne na byte obchodníka Tomáš Krivjanský: Osuského 34, 851 03 Bratislava.

Ceny vo virtuálnom obchode sú uvedené v mene euro vrátane DPH. Ceny tovarov sú uvedené bez poplatkov za dopravu.

 

4. Dodanie, prevzatie tovaru

- Osobné prebratie v byte obchodníka Tomáš Krivjanský: Osuského 34, 851 03 Bratislava v dohodnutom čase.

- Slovenská pošta, dodacia doba na Slovensko od 2 do 7 pracovných dní.

Dodanie do zahraničia je letecky prostredníctvom služieb Slovenskej pošty – Doprava a poštovné . Dodacia doba podľa Zasielacích podmienok-medzinárodného-styku je od 3 do 18 pracovných dní. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako daňový doklad, dodací a záručný list.

 

5. Práva predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje.

 

6. Odstúpenie od zmluvy pri zásielkovom predaji

Ak ide o fyzickú osobu a dodávaný (objednaný) tovar (služby, výkony) jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“), spotrebiteľ má podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. o podomovom a zásielkovom predaji nasledovné práva:

- Spotrebiteľ (odberateľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť dodaný tovar najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

- Spotrebiteľ oznámi odstúpenie od zmluvy a tovar vráti na adresu obchodníka Tomáš Krivjanský, Osuského 34, 851 03 Bratislava. Na tejto adrese môže uplatniť aj sťažnosti a reklamácie, požiadavky na opravu a výmenu tovaru a na servisné služby.

- Na dodaný tovar sa vzťahujú všeobecne platné ustanovenia o záruke podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (záručná doba 24 mesiacov).

- Spotrebiteľ je viazaný svojou ponukou (vrátane ceny) najmenej 30 dní po jej zaslaní.

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho zaslaním e-mailu na adresu: tkrivjansky86@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 2 390 120 91.

Do e-mailu kupujúci uvedie meno, priezvisko, tel. číslo a číslo objednávky.

Tovar kupujúci doručí kompletný a nepoškodený v pôvodnom obale spolu s originálom dokladu o kúpe na adresu obchodníka: Tomáš Krivjanský, Osuského 34, 851 03 Bratislava.

Vrátený tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu zníženú o náklady súvisiace s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Kúpna cena tovaru, resp. jej časť bude kupujúcemu vrátená v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

7. Záruka, reklamácia

Na dodaný tovar sa vzťahujú všeobecne platné ustanovenia o záruke podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (záručná doba 24 mesiacov - začína plynúť dňom prevzatia tovaru). Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je zásielka výrazné poškodená prepravou má kupujúci právo ju neprevziať.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, na ktorý sa vzťahuje záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

Reklamovaný tovar kupujúci zašle dôkladne zabalený s priloženou kópiou faktúry a stručným popisom reklamácie na adresu: Tomáš Krivjanský, Osuského 34, 851 03 Bratislava.

Tovar kupujúci nemôže poslať na dobierku, dobierky predávajúci nepreberie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- odovzdaním opraveného tovaru,

- výmenou tovaru,

- vrátením kúpnej ceny tovaru,

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s tovarom reklamačný protokol.

 

8. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávajúci ako fyzická osoba je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas aby predávajúci zhromažďoval a používal údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

9. Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Internetový obchod https://eshop.krivjansky.sk/. je pripravovaný s maximálnou pozornosťou, napriek tomu predávajúci nemôže ručiť za úplnú bezchybnosť a dokonalú presnosť obsiahnutých informácií.

V prípade zaznamenania chyby môže zákazník predávajúcemu chybnú informáciu oznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť obsah svojho virtuálneho obchodu podľa potrieb bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

V Bratislave dňa 18.11.2014